Проживання.net - Найбільший каталог недорогoго житла в Закарпаття, Словаччині і Чехії
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
недорогий відпочинок
Чехія - проживання Моравія - проживання Словаччина - проживанняВиди поїздок - Жилінський край

Область: Словаччина (проживання), регион: Жилінський край (проживання)
Vodopád v Prosiecké dolin? [Увеличить
 - в новом окне]

Cho?ské vrchy, Beše?ová

Vápencové poho?í mezi Malou Fatrou a Západními Tatrami severn? od linie Ružomberok - Liptovská Mara. Nejvyšším vrcholem je dominantní Ve?ký Cho? (1 611 m). Významným je též vrch Prose?né (1 372 m) tvo?ící bariéru mezi nejatraktivn?jšími místy oblasti - Prosieckou a Kva?ianskou dolinou. Ka?onovitými údolími s impozantní scenérií vysokých skal prochází nau?né stezky, Prosiecká dolina je zakon?ena 15metrovým vodopádem, je náro?n?jší (na trase je žeb?íky). U obce Lú?ky kaskádovitý vodopád. Severn? od Ružomberka z?ícenina Likavského hradu s p?írodním amfiteátrem pro konání folklórních slavností. V horách z?ícenina Lipovského hradu, který byl nejvýše položeným hradem na Slovensku. V obci Beše?ová celoro?n? otev?ené nádherné termální koupališt?.

www: Kva?any (obec Kva?any a její okolí)
Cho?ské vrchy (krátce o možnostech výlet?)
Cho?ské vrchy (krátce o horstvu a zajímavostech)
Beše?ová.com (p?kný web obce Beše?ová s termálním koupališt?m)
Beše?ová.sk (obec Beše?ová)

Fotografie: Kva?any.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Akvapark Tatralandia v zim?, v pozadí zasn?žené západní Tatry [Увеличить
 - в новом окне]

Liptovský Mikuláš + akvapark Tatralandia

M?sto v údolí Váhu mezi Nízkými a Západními Tatry. Centrum st?edního Liptova s více než 33 tisíci obyvateli. V roce 1713 zde došlo k poprav? Juraje Jánošíka. Na jih od m?sta za?íná krasová Demänovská dolina kon?ící lyža?ským st?ediskem Jasná pod Chopkem. Západn? od m?sta vodní nádrž Liptovská Mara s rekrea?ním využitím p?edevším ve st?edisku Litpovský Trnovec. V blízkosti též nov? postavený termální akvapark Tatralandia s mnoha atrakcemi i pro zimní zábavu.

www: Liptovský Mikuláš (oficiální stránky m?sta)
Akvapark Tatralandia (termální akvapark u Liptovské Mary)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

 [Увеличить
 - в новом окне]

Malá Fatra

Rozlehlé poho?í nedaleko m?st Žilina a Martin, po Tatrách nejvyšší. D?lí se na dv? rozdílné ?ásti odd?lené údolím Váhu - severní Krivánskou Fatru a jižní Lú?anskou Fatru (Martinské hole). Navšt?vovan?jší je severní ?ást tvo?ící Národní park Malá Fatra s nejvyšším vrcholem poho?í Velký Krivá? (1708 m). Nejv?tším centrem letních i zimních sport? je Vrátná poblíž rázovité podhorské obce Terchová, rodišt? Jánošíka, známé svým folklórem (mezinárodní folklórní festival Jánošíkové dni). Mezi turisticky nejatraktivn?jší místa pat?í krasový ka?on s vodopády a cestou zabezpe?enou žeb?íky a ?et?zy Jánošíkové diery a dominantní skalnatá hora Velký Rozsutec (1611 m). U ?eky Váh známá dominantní z?ícenina Stre?no.

www: Vrátna.sk (dobrý infoserver SKI centra Vrátna a okolí)
Vrátna.com (infoserver okolí Vrátné)
Sdružení turismu Terchová (mapy a další informace)
Terchová (stránky rázovité obce Terchová)
Pr?vodce NP Malá Fatra (p?edevším turistické trasy)
Lanovky.sk - Vrátna (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Hory Stoh (vpravo) a Velký Rozsutec.

Pohled z vrcholu Chopku na ?umbier [Увеличить
 - в новом окне]

Nízké Tatry

Poho?í Nízké Tatry je dlouhé asi 80 km. Od roku 1978 chrán?né jako Národní park. Táhne se od západu na východ, na sever spadá do údolí Váhu, na jih k údolí ?eky Hron. Nejvyšším vrcholem je ?umbier (2043 m), nejznám?jším pak nedaleký Chopok (2024 m) s lanovkami z obou stran údolí. Východní ?ást hor s vrcholem Krá?ova ho?a (1946 m) je navšt?vovaná mén?. Nejv?tším zimním st?ediskem na Slovensku s infrastrukturou vysoké evropské úrovn? je Jasná na severní stran? Chopku. Turisticky atraktivní je Demänovská dolina s p?ístupnými jeskyn?mi (Demänovská jeskyn? svobody a Demänovská ledová jeskyn?). Celý h?eben Nízkých Tater je rájem treka??, turisti s krosnami jej p?echází za 5 dní bez nutnosti tahat stan díky možnému spaní v útulnách.

www: NizkeTatry.sk (podrobný pr?vodce po Nízkých Tatrách)
Nízké Tatry - pr?vodce h?ebenem (informace pro turisty)
Národní park Nízké Tatry (správa národního parku)
Kamenná chata (denn? aktuální po?así z Chopku)
Jasná pod Chopkom (st?edisko evropské úrovn?)
Lanovky.sk - Jasná (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Pohled z h?ebene Kubínské hole v Oravské Magu?e na Rohá?e (naho?e), oravská architektura v Podbieli (dole) [Увеличить
 - в новом окне]

Orava

Nádherný a zárove? drsný kout severozápadního Slovenska u hranic s Polskem. Oblast je obklopena Oravskými Beskydami (nejvyšší hora Babia hora - 1723 m), Oravskou p?ehradou s možností vodních sport?, Západními Tatrami (Rohá?i), Cho?skými vrchy a Malou Fatrou. Velká ?ást kraje je chrán?na v ChKO Horná Orava. V oblasti se nachází 3 okresní m?sta - Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Významnou kulturní památkou je Oravský hrad. Oravský skanzen m?žete najít v ?ásti Zuberce, Brestová, pod Rohá?i.

www: OravaWeb.sk (p?kný pr?vodce po Orav?)
Orawa.sk (obsáhlý informa?ní systém Oravy)
Orava.sk (další regionální informa?ní systém)
Námestovo.sk (informa?ní stránky m?sta)
DolnýKubín.sk (informa?ní stránky m?sta)
Obec Klin (p?kné stránky rázovité podhorské obce)
Plte na Orave (vyhlídkové plavby pod Oravským hradem)

Fotografie: OravaWeb.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Oravský hrad a plavba na pltích [Увеличить
 - в новом окне]

Oravský hrad

Nejvýznamn?jší historická dominanta Oravy. První zmínka o památce pochází z roku 1267, kdy plnil obrannou a strážní funkci a byl sídlem správy. Ty?í se na vysokém skalním ostrohu nad ?ekou Oravou u obce Oravský Podzámok. V p?ístupném hrad? etnografická a zoologická expozice.

www: Oravské muzeum P. O. Hviezdoslava (nejen o Oravském hrad?)

Fotografie: www.plte-orava.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Strážovské vrchy s ?ástí Su?ovských skal [Увеличить
 - в новом окне]

Strážovské vrchy, Su?ovské skály

Poho?í mezi ?ekou Váh (m?sta Povážská Bystrica, Púchov, I?ava) a Malou Fatrou jižn? od Žiliny. Tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast Strážovské vrchy. Porostlé p?evážn? smíšenými lesy s výrazným zastoupením buku a jedle. Nejvyšší horou je Strážov (1213 m), znám?jší je Vápe? (956 m) na jihu poho?í s vápencovou homolí na jeho vrcholu. Nejatraktivn?jší oblastí jsou Su?ovské skály na severu horstva s množstvím zajímavých skalních útvar?. Nejv?tšími lyža?skými st?edisky jsou obec Mojtín, Zliechov a rázovité ?i?many s unikátními srubovými d?ev?nicemi a folklórem. Dobré podmínky pro cykloturistiku (MTB), paragliding i horolezectví (Manínská ties?ava u Povážské Bystrice). Na východ? lázn? Rajecké Teplice zam??ené na lé?bu duševních onemocn?ní a nemocí pohybového ústrojí.

www: Su?ovské skály (obsáhlý infoweb, turistické trasy)
Kúpele Rajecke Teplice (lázn? Rajecke Teplice)
?i?many (rázovitá obec ?i?many)
Rajecká dolina (stránky o místech v dolin? ?í?ky Raj?ianka)
Púchov.sk (stránky m?sta Púchov)

Fotografie: Sulov.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

SkiPark Ružomberok [Увеличить
 - в новом окне]

Velká Fatra

Lesnaté rozlehlé poho?í mezi m?sty Martin, Ružomberok a Banská Bystrica tvo?ící Chrán?nou krajinnou oblast. Nejvyššího bodu dosahuje na vrcholu Ostredok (1592 m). Nejvýznamn?jšími zimními st?edisky jsou Malinô Brdo nad Ružomberkem a Donovaly v dotyku Nízkých Tater. U Ružomberku osada Vlkolínec s dochovaným souborem 45 d?ev?ných dom? zapsaná na seznamu sv?tového kulturního d?dictví UNESCO. Na jihu poho?í p?ístupná Harmanecká jeskyn?. Ve m?st? Tur?ianske Teplice sezónní termální koupališt?.

www: Vlkolínec (sou?ást webu NízkéTatry.sk)
Skipark Ružomberok (lyža?ské st?edisko Malinô Brdo)
Ružomberok.sk (oficiální stránky m?sta Ružomberok)
Tur?ianske Teplice (stránky m?sta Tur?ianske Teplice)
Martin.sk (stránky m?sta Martin)
Lanovky.sk - Malinô Brdo (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Fotografie: SkiPark.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Rohá?ské pleso, v pozadí hlavní h?eben. [Увеличить
 - в новом окне]

Západní Tatry - Rohá?e

Západní Tatry jsou velehorami dosahujícími výše až 2248 m na vrcholu Bystrá. Na východ? t?sn? sousedí s Vysokými Tatrami. Jsou sou?ástí Tatranského národního parku (TANAP). Turisticky nejatraktivn?jší je oblast tzv. Rohá?? v západní ?ásti poho?í. Hlavní h?ebenovka zajišt?ná ?et?zy je velmi náro?ná. Možnosti výlet? i pro mén? zdatné jedince a rodiny, nap?. k Rohá?ským ples?m. Hlavním centrem oblasti je m?ste?ko Zuberec a nedaleká osada Zverovka s kone?nou autobus?. V osad? Brestová u Zuberce Muzeum oravské d?diny (skanzen). U obce Pribylina pod východní ?ástí hor Muzeum liptovské d?diny (skanzen). Nejv?tším lyža?ským st?ediskem je Zverovka - Spálená dolina. V obci Oravice termální koupališt?. U Liptovské Mary nejv?tší termální akvapark na Slovensku - Tatralandia.

www: Rohá?e - Západné Tatry (infoserver o oblasti)
Tatry.bsk.sk (informace ze Západních tater)
Zuberec (velmi p?kné stránky obce Zuberec)
Habovka (stránky obce Habovka)
Muzeum liptovské d?diny Pribylina

Fotografie: Habovka.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


П р о п о з и ц і я
Вступ - відпочинок
Чехія
Моравія
Словаччина
Україна
Польща
Угорщина
Пошук
Види поїздок
Проживання у світі
Оголошення
Про проект
Контакт

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

А в т е н т и ф і к а ц і я
Увійти
Новий користувач

Я к і с т ь
Наша мета - якість!
Знайшли неточність?
Напишите нам

F a c e b o o k

С п і в р о б і т н и к и
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil